close
تبلیغات در اینترنت
Positive Think Tank - 5
loading...

Positive Think Tank

Tank of Positive Thoughts - Positive Think Tank

توضیحات درباره سایت

سلام تمامی پاسخ به سوالات با اقای امیر شریفی میباشند.فایل های آموزشی نیز فقط به نوشته ما است و صحبتها و اموزش متعلق به آقای امیر شریفی میباشند مطالب برگرفته شده از کتاب ها هم فقط به ویرایش ماست

نیروی داشتن احساس خوب در این لحظه

نام ما آبراهام است و ما از قلمرو غیر مادی با شما سخن می گوییم. البته می دانید
که خود شما نیز از عالم غیر مادی آمده اید. بنابراین تفاوت چندانی با هم نداریم.
دنیای عادی شما هم بازتابی است از عالم غیر مادی. در حقیقت شما و دنیای دور و
برتان گستردگی دنیای انرژی و دنیای غیر مادی هستید.
دراین قلمرو غیر مادی، از کلمات استفاده نمی کنیم زیرا به زبان نیازی نداریم. زبان
غیر مادی ما براساس نوسانات انرژی است. ما قصد و نیتمان را به سوی همدیگر
ساطع می کنیم و دیگرانی که نیتشان با ما یکی است آنرا دریافت می کنند. دنیای
شما هم همین طور است اما اکثر شما این کار را از یاد برده اید.
هدف ما کمک به شماست تا به یاد بیاورید که بخشی هستید از منبع انرژی ، که
موجوداتی هستید تبرک شده و دوست داشتنی که به این جهان مادی آمده اید تا
منشأ خلقت باشید. همه ی شما موجوداتِ مادی، همتایی غیر مادی دارید، استثنایی
وجود ندارد. همه ی شما موجودات مادی به عالم معنا دسترسی گسترده ای دارید.
استثنایی وجود ندارد. اما اکثر شما موجودات مادی چنان سرگرم این دنیا شده اید
که ارتباطتان با منشأ خلقت گسیخته شده، هدف ما کمک به کسانی است که می
خواهند این ارتباط را از نو برقرار کنند.
در حالی که برای عده ای ارتباط مجدد کاری است ساده، برای بسیاری این ارتباطات
ساده نیست. علاوه بر آن عادات واندیشه های شما موانعی را به وجود می آورد تا

نتوانید از قابلیتهای خود استفاده کنید. گاهی اوقات مجراهای ارتباطی گشوده می
شود و ما می توانیم ادراک خود را به شما منتقل کنیم و این کار از راه انتقال
ارتعاشات به کسانی است که می توانند آن را بگیرند و بفهمند. ما دانسته های خود
را همچون امواج رادیو ارسال می کنیم و اِستِر آنها را می گیرد و به کلمات مبدل می
کند. خواسته ی مؤکد ما آنست که در این لحظه هر جا هستید خشنود باشید. می
دانیم اگر در جایی که می خواهید باشید نیستید این کلمات چقدر برایتان بیگانه
جلوه می کند. اما می دانیم اگر در این لحظه احساس خوبی دارید این احساس
کلیدی است برای دستیابی به هر نوع حالت از وجود، هر حالت از تندرستی، هر
درجه از ثروت و هر چه دلخواه شماست. این صفحات برای آن نوشته شده که درک
بهتری از خود و کسانی که اطراف شما هستند پیدا کنید. اما کلمات به خودی خود
چیزی به ما یاد نمی دهند. درک واقعی، از تجربیات شما حاصل می شود و در حالی
که دایم در حال جمع آوری دانش و تجربه اید. اما زندگی شما فقط از اینها تشکیل
نشده، زندگی دستیابی به موفقیت، رضایت و شادی است. زندگی شما بیان دایمی
وجود واقعی شماست.
شما فقط چیزهایی را می شنوید که آماده ی شنیدن آنها هستید
ما در سطوح مختلفی از آگاهیتان با شما سخن می گوییم، اما شما فقط چیزهایی را
درک می کنید که آماده ی درک آنها هستید. همه برداشتی یکسان از این کتاب
ندارند اما هر بار خواندن این کتاب مطالب جدیدی به شما می آموزد. کسانی که
قدرت این کتاب را درک می کنند آن را چند بار می خوانند. این کتاب به موجودات
مادی کمک می کند تا رابطه شان را با خدا و هر آنچه براستی هستند، درک کنند.

این کتاب به شما کمک می کند بدانید چه بوده اید، به کجا می روید و چه خواهید
بود. به شما کمک می کند تا روابطتان با زندگی و آینده تان را بدانید و از آن مهم
تر بدانید چه قدرتی در شما نهفته است. یاد می گیرید تا خالق تجربیات خود باشید
و بدانید چرا هم اکنون قدرت در وجود شما پنهان است. علاوه بر آن راهنمای
عواطف و ظرفیتهای شماست. در این کتاب مجموعه ای از فرایندها را می آموزید تا
وجود خود ارتباط برقرار کنید. فرایندهایی که به شما در » غیر مادی « با بخش
دستیابی به هر چه می خواهید کمک خواهد کرد. کاربرد این فرایند باعث بیداری
ذهن خواهد شد واشتیاق برای زندگی شاد در شما بیدار می شود

admin بازدید : 77 شنبه 17 شهريور 1397 زمان : 11:7قبل از ظهر نظرات ()

شکرگزاری مواھبتان را بشمارید روز اول و دوم

قسمت دوم (شامل روز اول و روز دوم)
روز اول:
مواھبتان را بشمارید
وقتی شمارش مواھبی را شروع کردم کھ در زندگی نصیبام شده بود، کل زندگیام تغییر کرد.
١٩٣٣ – (موزیسین) [ بیلی نلسون) 2
استفاده میکنند. وقتی بھ چیزھایی « مواھبات را بشمار » بیتردید شنیدهاید کھ دیگران از عبارت
میاندیشید کھ برایشان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنھا ھستید. ولی چیزی کھ
امکان دارد از آن آگاه نباشید آن است کھ شمردن موھبتھاتان یکی از مھمترین تمرینھاییست کھ
تاکنون انجام دادهاید، و در حقیقت بھ گونھای جدی زندگیِ شما را تغییر خواھد داد و دیگرگون
خواھد کرد.
وقتی در مقابل چیزھایی کھ دارید سپاسگزار باشید، صرفنظر از ھر اندازه کوچک بودنشان،
درخواھید یافت کھ روند افزایش آن چیزھا خیلی زود شتاب میگیرد. اگر برای پولی کھ دارید
سپاسگزار باشید، ھر چقدر کھ باشد، آن گاه خواھید دید کھ پول شما بھ صورت غیرقابل باوری
افزایش خواھد یافت، اگر برای ارتباطھاتان قدرشناس باشید، آنگاه خواھید دید کھ اگر روابط شما
تاکنون خوب ھم نبوده بھ گونھی معجزهآسایی بھتر میشود. اگر برای کاری کھ دارید سپاسگزار
باشید حتی اگر کار رویاییتان نیز نباشد متوجھ خواھید شد کھ شرایط آنچنان پیش خواھد رفت کھ
از کارتان لذت میبرید و موقعیتھای کاریِ بھتری بھ سراغتان میآید. وقتی موھبتھای داشتھی
خود را درنظر نمیگیریم و آنھا را سبک سنگین نمیکنیم، آن گاه بھ صورت ناخودآگاه بھ شمارش
و درنظر گرفتن نقاط منفیِ کار میپردازیم. ھنگامی کھ دربارهی نداشتھھامان صحبت میکنیم، ما
نکات منفی را میشماریم. ھنگامی کھ بھ دنبال تقصیر و اشتباه در دیگران میگردیم، منفیھا
را شمارش میکنیم یا وقتی کھ دربارهی ترافیک یا معطل شدن و ایستادن در صف، یا تأخیرھا،
مشکلات دولتھا یا نداشتن پول کافی و یا حتی وضع ھوا غُ ر میزنیم، وقتی جنبھھای منفی را
میشماریم ناخواستھ مقدارشان افزایش مییابد ولی در عین حال موھبتھای در راه نیز از بین
میرود. من ھر دو روش را امتحان کردهام، موھبتھایم را شمردهام و گاھی نیز بدھیھا را. من
میتوانم شما را مطمئن کنم کھ برشمردن موھبتھا تنھا راھی است کھ میتوانید در زندگی از
فراوانی برخوردار شوید.

بھتر است ھنگام شمردن موھبتھا، شمارش از دستات خارج شود تا اینکھ بھ خاطر شمردن
مشکلات ، موھبتھا از دلات خارج شوند.
مالتبی. د. باب کوک (نویسنده و کشیش(
نخستین کاری کھ ھر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دھید آن است کھ موھبتھای
خود را بشمارید. شما برای اینکار میتوانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچھ استفاده
کنید تا تمام قدرشناسیتان را در یک جا قرار دھید. قرار است امروز شما ده موھبتی را لیست کنید
کھ در زندگی داشتھاید و برای آن قدرشناس ھستید.
ھنگامی کھ انیشتین سپاسگزاری میکرد، میاندیشید کھ چرا باید قدردان باشد. ھنگامی کھ شما
علت آنچھ را بدانید کھ برایش قدردان ھستید، آنگاه مرتبھی قدرشناسی را بھتر احساس خواھید
کرد. بھ خاطرداشتھ باشید کھ عملکرد قدرشناسی بھ توجھ و میزان احساس شما بستگی دارد
بنابراین برای ھر مورد روی لیست تھیھ شده علت قدردانیتان را نسبت بھ آن بنویسید.
در اینجا چند روش نمونھ برای لیستتان ارائھ شده است:
-من بسیار خوشبختم کھ —– را دارم زیرا. –—
-من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن —– چرا کھ. –—
-من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن —– چرا کھ. –—
-من بھ راستی برای —– سپاسگزارم زیرا. –—
پس از آنکھ تھیھ و تنظیم لیست خود را بھ پایان بردید، بھ ابتدا برگردید و ھر مورد را بخوانید، یا
آرام یا با صدای بلند. ھنگامی کھ بھ پایان ھر موھبت رسیدید، کلمھی سپاسگزارم را سھ بار تکرار
کنید. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. و حس قدرشناسی را برای آن موھبتی کھ نصیبتان
شده بھ شدت احساس کنید. برای آنکھ حس سپاسگزاریِ بیشتری داشتھ باشید میتوانید نسبت بھ
خداوند، جھان، خوبیھا، روح، زندگی، نیکی و یا ھر مفھومی کھ بھ آن اعتقاددارید احساس
سپاسگزاری کنید. ھنگامی کھ حس سپاسگزاریِ خود را بیواسطھ نسبت بھ کسی یا چیزی بیان
میدارید، آن را بیشتر احساس میکنید و قدرشناسیتان نیروی بیشتری خواھدداشت و موھبت
بیشتری برایتان خلق خواھد کرد! در حقیقت بھ ھمین سبب بوده کھ بومیھا و فرھنگھای قدیمی
نشانھھایی مانند خورشید را برمیگزیدهاند تا قدرشناسیِ خود را نسبت بھ آن نشان دھند. آنھا

نشانھھا و نمادھای فیزیکی را انتخاب میکردهاند تا آن را بھ عنوان منشأ جھانی نیک فرض کنند و
با تمرکز بر آن نشانھ، قدرشناسیِ بیشتری را احساس میکردهاند.
تمرین شمارش موھبتھای زندگی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است و میتواند زندگیِ شما
را دیگرگون کند. بنابراین از شما میخواھم ھر روز ده موھبت تازه را بھ لیست خود بیافزایید تا در
پایان لیستی داشتھ باشید از ٢٨٠ موھبتی کھ شامل حالتان شده. شاید ده موھبت در روز بھ
نظرتان زیاد بیاید ولی اگر بھ دقت بھ زوایای زندگیتان توجھ کنید میتوانید آنھا را بھ راحتی بیابید
و برشمارید. بھ دقت بھ زندگیتان توجھ کنید. شما موھبتھایی را دریافت کردهاید و ھر روز
موھبتھای بیشتری بھ دست میآورید. بھ راستی چیزھای زیادی ھست کھ انسان باید برای آنھا
سپاسگزار باشد.
شما میتوانید برای خانھ، خانواده، دوستان، کارتان و حیوانات خانگیتان سپاسگزار باشید. شما
میتوانید برای خورشید، آبی کھ مینوشید، غذایی کھ میخورید و ھوایی کھ تنفس میکنید
سپاسگزار باشید. بدون ھرکدام از اینھا زنده نخواھید ماند. شما میتوانید برای درختان، حیوانات،
گیاھان، اقیانوسھا، گلھا، گیاهھا، پرندگان، آسمان آبی، باران، ستارهھا، ماه و سیارهی زیبامان
زمین، خوشحال و شادمان باشید.
برای احساساتتان، برای چشمانتان کھ با آنھا میبینید، برای گوشھایی کھ با آنھا میشنوید و یا
دھانتان کھ با آن حرف میزنید و یا بینیای کھ با آن بو میکشید، پوستی کھ با آن لمس میکنید،
میتوانید سپاسگزار باشید. شما میتوانید برای پاھایی کھ با آن راه میروید یا دستھایی کھ
کارھاتان را با آنھا انجام میدھید یا صدایی کھ میتوانید با آن ارتباط برقرار کنید سپاسگزار باشید.
برای سیستم ایمنیِ بدنتان کھ شما را سالم میدارد و تمام ارگانھای بدنتان کھ شما را زنده نگھ
میدارند میتوانید سپاسگزار باشید. ھمچنین برای شکوه و عظمت ذھن و اندیشھی انسانیتان کھ
ھیچ تکنولوژیِ کامپیوتری نمیتواند رقیب آن باشد، باید قدرشناس و سپاسگزار باشید.
در اینجا لیستی ارائھ شده است از موضوعھایی کھ شما را بھ یاد زمینھھای اصلیای میاندازد کھ
در آنھا موھبت نصیبتان شده است و میتوان برای آن قدرشناس بود. شما میتوانید ھر موضوعی
را کھ میخواھید براساس ترتیب اھمیتشان برای خودتان، بھ لیست اضافھ کنید.
موضوعات قدرشناسی
سلامت و جسم
کار و موفقیت

شکرگزاری

پول
روابط با دیگران
شور و ھیجان
شادی
عشق
زندگی
طبیعت: سیارهی زمین، ھوا، آب، خورشید
اشیاء مادی و خدمات
ھر موضوع دیگری کھ بھ نظرتان میرسد.
بھ یقین بعد از ھر بار شمارش موھبتھای خود، بھ شدت احساس بھتری بھ شما دست خواھد داد.
البتھ میزان بھتر بودن آن بھ چگونگیِ سپاسگزاریِ شما بستگی دارد. ھرچھ نیروی احساس
سپاسگزاریِ بیشتری داشتھ باشید، روند دیگرگونیِ زندگیتان شتاب و شدت بیشتری میگیرد.
بعضی روزھا شما احساس شادیِ بیشتری دارید و بعضی روزھا دیرتر بھ این احساس دست
مییابید. ولی ھمین کھ ھر روز موھبتھای خود را میشمارید متوجھ تفاوتھای بیشتری
درخصوص احساستان بھ زندگی خواھید شد و درمییابید کھ شکرگزاریتان بیشترخواھد شد.
یادآوری حتماً تمرین روز بعد را امروز بخوانید چراکھ قرار است کار ویژهای را پیش از تمرین فردا انجام
دھید.
: تمرین شماره ١
موھبتھای خود را بشمارید
١ -ابتدا لیستی از ده موھبتی را کھ نصیبتان شده بنویسید.
٢ -بنویسید چرا برای ھرکدام از این مواھب احساس شکرگزاری میکنید.
٣ -بھ عقب برگردید و لیستتان را بخوانید، وقتی بھ پایان ھر مورد رسیدید، کلمھی سپاسگزارم را
سھ بار بگویید (سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم) و قدرشناسی را برای آن موھبت تا آنجاکھ
میتوانید احساس کنید.
۴ -سھ گام نخست را در ٢٧ روز آینده نیز تکرار کنید.
۵ -تمرین فردا را امروز بخوانید.

شکرگزاری

روز دوم:
فکر سازنده
بھ دقت بھ موھبتھایی اندیشھ کن کھ در حال حاضر داری و ھر فردی ھم مقدار بسیار زیادی از
آنھا را دارد و ھرگز دربارهی بدشانسیھایی میندیش کھ در زندگیِ ھمھ کس یافت میشود.
١٨٧٠ ) – نویسنده - چارلز دیکنز ( ١٨١٢
در ابتدای کار با این تمرینھا باید چند روز اول را بھ صورت پشت سر ھم برای بدل شدن
قدرشناسی بھ یک عادت تمرکز کنید. ھر چیزی کھ شما را نسبت بھ قدرشناس بودن تشویق و
ترغیب میکند، بھ شما یاری میدھد تا زندگیتان را بھ طلا تبدیل کنید و این بھ درستی ھمان چیزی
است کھ این تمرین شما را برای آن آماده میکند.
لی براور، تمرین قدرشناسی را در فیلم و کتاب راز ارایھ کرده است. آنجاکھ او دربارهی آن پسر
مُردنی میگوید کھ پدرش از نیروی قدرشناسی و شکرگزاری برای بھبودیِ پسرش استفاده کرد و
پسر سلامتیِ خود را بازیافت. از آن موقع تمرین قدرشناسی برای بسیاری بھ عنوان عامل موفقیت
بھ حساب آمده کھ از آن برای دستیابی بھ پول و شفا و شادمانی استفاده کردهاند.
ابتدا یکی از موفقیتھای خود را بھ یاد آورید و راھکارھای رسیدن بھ آن را در ذھنتان مرور کنید
و از این کھ بھ آن دست یافتھاید، شکر خداوند را بھ جای آورید و سپاسگزار باشید.
سپس ھدف دیگری را در ذھن خود متمرکز کنید و بھ بررسیِ راھکارھای دستیابی بھ آن بپردازید.
امشب وقتی برای خوابیدن بھ بستر میروید، افکارتان را متمرکز کنید آنگاه بھ مرور تمام اتفاقھای
خوشایندی کھ در طول آن روز برایتان ر خُ داده بپردازید. بھ مرور کلمھی سپاسگزارم را بھ
یادآورید. سپس چشمھاتان را ببندید و بخوابید. کار تمام است!
در ٢۶ شب آینده نیز این کار را تکرار کنید. پیش از بھ خواب رفتن، بھ اتفاقھای خوشایندی کھ در
طول روز برای شما رخ داده بیندیشید و بھترین اتفاقی را کھ برای شما افتاده برگزینید. در حالی کھ
افکارتان را متمرکز کردهاید، تا آنجاکھ میتوانید قدرشناس باشید و بعد کلمھی سپاسگزارم را بر
زبان بیاورید

شکرگزاری

این تمرین ساده بھ نظر میرسد ولی در حین اجرای آن، درمییابید کھ اتفاقھای خوشایندی در
زندگیِ شما ر خُ میدھد.
ھنگامی کھ در جستجوی بھترین چیزی ھستید کھ برایتان اتفاق افتاده، تمام رخدادھای خوشایندی
را کھ آن روز برایتان پیش آمده مرورکنید و در روند فرایند جستجو و انتخاب بھترین رویداد
روزانھ، قدرشناس آنھا خواھیدشد. بھ این صورت شما ھر شب درحالی کھ احساس شاکربودن دارید
میخوابید و برمیخیزید.
شمارش مواھبتان یکی از تمرینھاییست کھ این اطمینان خاطر را بھ شما میبخشد تا روزتان را
با شکرگزاری آغاز کنید و با شکرگزاری بھ پایان برسانید. در حقیقت آنھا بھ قدری توانمند ھستند
کھ زندگیِ شما را در چند ماه تغییر میدھند. اما این کتاب بر آن است کھ زندگیتان را در اثر وفور
شکرگزاری و تمرینھای آن ھرچھ سریعتر دیگرگون کنید. زیرا شکرگزاری مانند یک آھنرباست و
چیزھای بیشتری را برای شکرگزار بودن جذب میکند. تمرکز بر قدرشناسی در مدت ٢٨ روز باعث
تمرکز و افزایش نیروی شکرگزاری میشود. ھنگامی کھ شما بھ قدرت جاذب شکرگزاری مجھز
ھستید، ھر چیزی را کھ دوست دارید و میخواھید مانند آھنربا بھ سمت خود جذب خواھید کرد!
یادآوری
تمرین فردا را امروز بخوانید چراکھ لازم است پیش از آغاز تمرین فردا چند عکس گردآورید.
تمرین شماره ٢
فکر سازنده
١ -گامھای یک تا سھ را در تمرین شمارهی یک تکرار کنید. موھبتھای خود را بشمارید. لیستی
بنویسید از ده موھبتی کھ بھ شما ارزانی شده و در پایان ھر مورد سھ بار کلمھی سپاسگزارم را
بگویید و تا آنجا کھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ باشید.
٢ -امشب پیش از آنکھ بخوابید، افکارتان را متمرکز کنید و بھ بھترین اتفاقی بیندیشید کھ در طول
این روز برایتان ر خُ داده است.
۴ -در قبال بھترین اتفاقی کھ آن روز برای شما افتاده است کلمھی سپاسگزارم را بیان کنید.
۵ -این تمرین را در ٢۶ شب آینده نیز تکرار کنید.
۶ -تمرینِ فردا را امروز بخوانید.

admin بازدید : 920 جمعه 16 شهريور 1397 زمان : 10:27قبل از ظهر نظرات ()

شکرگزاری روز اول کتاب معجزه سپاس

مھم نیست کھ پیرو چھ دین و آیینی ھستید یا بھ طورکلی آدمی مذھبی ھستید یا خیر، این جملھھای
کتاب مقدس و قرآن، زندگی شما را دربرخواھد گرفت. آنھا قانون بنیادی و اساسی علم و جھان را
بر شما آشکار میکنند.
این قانونی جھانی است
قدرشناسی بھ سان قانونی جھانی عمل میکند کھ تمامی زندگی شما را دربرمیگیرد. براساس قانون
جذب، کھ تمام انرژی و نیروی موجود در جھان پیرامون ما را از شکلگیری اتمھا تا حرکت گیاھان،
«. ھر چیزی، مشابھ خود را جذب میکند » ، را دربردارد
این بدان علت است کھ سلولھای ھر موجود زندهای توسط قانون جاذبھ در کنار یکدیگر قرار
گرفتھاند کھ این روند دربارهی اشیا نیز صادق است. در زندگی شما قانون برتفکر و احساساتتان
حکومت میکند. چراکھ آنھا نیز انرژی ھستند، پس ھرآنچھ را کھ میاندیشید یا ھرچھ را کھ
پول کافی بھ » ،« کارم را دوست ندارم » احساس میکنید بھ سوی خود جذب میکنید. اگر میاندیشید
او » ،« نمیتوانم قبضھایم را پرداخت کنم » ،« نمیتوانم شریک ایدهآلم را بیابم » ،« دست نیاوردهام
،« ھمسرم افتضاحھ » ،« با والدینام راحت نیستم » ،« بچھام مشکلآفرین است » ،« قدرمرا نمیداند
بیشتر آنھا را بھ سمت خود جذب میکنید، ولی اگر بیشتر بھ ،« ازدواج من بھ مشکل برخورده »
خانوادهام از » ،« کارم را دوست دارم » چیزھایی بیندیشید کھ از آنھا راضی و سپاسگزارید، مانند
من امروز احساس فوقالعادهای » ،« من بھترین تعطیلات را داشتم » ،« من بسیار حمایت میکنند
شما مخلصانھ و ،« تعطیلات بسیار زیبایی را در پیک نیک در کنار پسرم گذراندم » یا « داشتم
صادقانھ قدرشناسی را احساس خواھید کرد، قانون جذب بھ شما میگوید کھ بیشتر از پیش مسائل و
فرصتھا را بھ دست خواھید آورد. ھمانگونھ کھ آھن بھ سوی آھنربا کشیده میشود، قدرشناسی شما نیز ھمچون آھنربا عمل میکند. ھرچھ بیشتر قدرشناس باشید، فراوانی و موھبتھای بیشتری
را بھ سوی خود جذب خواھید کرد. این یک قانون جھانی است!
از ھر دستی » ،« ھرچھ بکاری ھمان را برداشت میکنی » : شما گفتارھایی این چنینی را شنیدهاید
تمامی این گفتارھا نشانگر یک قانون است، ھمچنین بر قانونی .« بدھی، با ھمان دست پس میگیری
جھانی مُھر تأیید میزند کھ دانشمند فرزانھ اسحاق نیوتن، کشف کرد و بھ جھانیان نمایاند.
اکتشافات علمی نیوتن شامل قانون اساسی حرکت در جھان است، کھ یکی از آنھا میگوید:
« ھرکنش، واکنشی برابر و در خلاف جھت خود را دریافت میکند

 

ھنگامی کھ قانون قدرشناسی را با قانون نیوتن درھم میآمیزید، ھر کنش شکرگزاری سبب دریافت
واکنش متقابل میشود و آنچھ کھ شما دریافت میکنید، ھمواره برابر با آن قدردانیتان است کھ بھ
جا آوردهاید. بھ این معنی کھ عمل سپاسگزاری باعث دریافت واکنش سپاسگزارانھ خواھد بود. این
سپاسگزاری ھرچھ صادقانھ و مخلصانھتر باشد (بھ بیان دیگر ھرچھ بیشتر سپاسگزار باشید)
بیشتر دریافت خواھید کرد.
ریسمان طلایی قدردانی
ھزاران ھزار سال پیش از آفرینش انسان، قدرت قدردانی توصیھ و بھ کار بستھ شده است و از آنجا
در طی سدهھا و در قارهھای مختلف از فرھنگ و تمدنی بھ فرھنگ بعدی نفوذ کرده و میکند.
مذاھب اصیل اسلام، مسیحیت، یھودیت، بودیسم، سیک و ھندوییسم قدرشناسی را در مرکز و
ھستھی آیینی خود قرار دادهاند.
حضرت محمد (کھ درود خداوند بر اوباد) میفرماید: سپاسگزاری برای فراوانیای کھ بھ شما
عرضھ میشود، بھترین دلیل و بیمھای است برای ادامھ یافتن این فراوانی. یکی از متفکرین بزرگ
مشرق زمین نیز میگوید: شما ھیچ راھی ندارید مگر آنکھ قدردان و راضی باشید. لائو تزو گفتھ
است: اگر شما از چیزھا بھ ھمانگونھای کھ ھستند لذت ببرید، آنگاه تمام دنیا بھ شما تعلق خواھد
داشت. کریشنا گفتھ است ھرچھ را کھ بھ او تعارف شود با شادی و شعف میپذیرد. حضرت داوود
پیامبر از شکرگزاری نسبت بھ تمام دنیا سخن گفتھ است، نسبت بھ ھر چیزی کھ بین زمین و بھشت
قرار دارد و مسیح (ع) پیش از ھر معجزهاش شکرگزاری بھ جا میآورده است. در آیین بومیھای
استرالیا، تا ماساییھا و زولوھای افریقا، ازناواجوھای امریکا، شاونی و چروکی تا تاھیتیھا،
اسکیمو و بومیھای موآری زلاندنو، شکرگزار بودن در ریشھی اولیھی آداب و رسومشان جای
داشتھ است.
بامدادان، ھنگامی کھ از خواب برمیخیزید، برای دیدن روشنایی صبح سپاسگزاری کنید، برای »
غذا و شادی زندگیتان سپاسگزار باشید. اگر ھیچ علتی برای سپاسگزاری نمییابید، پس مشکلی
«. در خود شما ھست
(١٨١٣- تھ کومسھ ( ١٧۶٨
رھبر قبیلھی شاونی سرخپوستان آمریکا
تاریخ سرشار از اشخاص سرشناس و نامآوری است کھ شیوهی سپاسگزار بودن را بھ کار
بستھاند، و دستاوردھاشان، آنھا را در میان برترین مخلوقاتی قرار داده است کھ تاکنون زیستھاند:
مھاتما گاندی، مادر ترزا، مارتین لوترکینگ، لئوناردو داوینچی، افلاتون، شکسپیر، آئسوپ، بلیک،

شکزگزاری

امرسون، دیکنز، پروست، دکارت، لینکلن، یونگ، انیشتین و بسیاری از متفکران و اندیشمندان
دیگر.
اکتشافات علمی آلبرت انیشتین،نگرش ما را بھ جھان تغییر داده است و ھنگامی کھ دربارهی
دستاوردھای تاریخیاش سؤال میشود، او تنھا از سپاسگزاری نسبت بھ دیگران میگوید. یکی از
ذھنھای بسیار درخشان تاریخ، بیش از صدبار در روز از دیگران سپاسگزاری میکرد. آیا این
شگفتآور نیست کھ بسیاری از ناپیداھای عالم بر انیشتین مکشوف شد؟ او قدرشناسی را در
تکتک روزھای زندگیاش تمرین کرد و در مقابل از انواع مواھب و نعمتھا برخوردار شد.
ھنگامی کھ از اسحاق نیوتن دربارهی راز دستاوردھای علمیاش سؤال شد، او گفت کھ بر شانھی
غولھا ایستاده است. در سالھای اخیر، اسحاق نیوتن بھ عنوان بزرگترین کمک کننده بھ علم و
بشریت شناختھ شده است. او ھمچنین ھمواره سپاسگزار تمام زنان و مردانی بوده کھ پیش از او
زیستھاند. دانشمندان، فلسفھدانھا، مخترعین، کاشفان و پیامبرانی کھ سپاسگزاری را بھ کار
بستھاند، دستاورد آن را برداشت کردهاند و از توان ذاتی آن بسیار آگاه بودهاند. ھرچند کھ ھنوز
قدرت و نیروی سپاسگزاری برای بسیاری از افراد ناشناختھ است. زیرا برای تجربھی سپاسگزاری
در زندگی خود باید آن را بھ کار ببندید.
کشف من
داستان من مثالی است از سرنوشت کسی کھ سپاسگزاری و تأثیرھای آن را در زندگی فراموش کند.
اگر شش سال پیش کسی از من میپرسید کھ آیا انسان شکرگزاری ھستم، فورا پاسخ میدادم، بلھ،
من انسان بسیار قدرشناسی ھستم. من وقتی ھدیھای دریافت میکنم، کسی در را برایم باز میکند یا
کسی کاری برایم انجام میدھد، تشکر زبانی میکنم.
راستاش را بخواھید من بھ راستی یک انسان قدرشناس نبودم. نمیدانستم کھ قدرشناس بودن بھ
راستی بھ چھ معناست، و تنھا بر زبانآوردن واژهی سپاسگزارم در برخی موقعیتھا نشانھی
شکرگزار بودن نیست.
زندگیام بدون شکرگزاری بسیار چالش برانگیز بود. من بدھکار بودم، و بدھکاریام ھر ماه
افزایش مییافت. ھرچند بھ سختی تلاش میکردم، ولی اوضاع اقتصادیام ھیچگاه بھبود نمییافت.
برای بھبود اوضاع زندگی و تسلط بر بدھکاری روزافزونم، تحت شرایط نگرانی و دلشوره و
فشارھای مختلف زندگی میکردم. روابط من بین خوب و بحرانی پیوستھ ھمچون آونگی در نوسان
بود چراکھ من ھیچگاه برای دیگران وقت کافی نداشتم. ھرچند کھ بھ صورت ظاھری سلامت بھ نظر
میرسیدم ولی در پایان ھر روز بسیار خستھ بودم و بھ این میمانست کھ انگار ھر فصل سھمی از
بیماری برای من بھ ارمغان میآورد. لحظات شادی را در بودن با دوستان میدیدم یا در زمانی کھ
در تعطیلات میگذراندم ولی این واقعیت کھ باید ھر روز بیشتر کار میکردم تا بتوانم سھم خود را

 

برای این شادیھا بدھم آزارم میداد. من زندگی نمیکردم. من از امروز تا روز دیگر زنده میماندم
و از پرداخت یک بدھکاری تا بدھکاری دیگر، و بھ مجرد آنکھ مشکلی را حل میکردم، مشکلی
دیگر بھ سراغم میآمد و پیش رویم سبز میشد. ولی چندی بعد اتفاقی پیش آمد کھ از آن روز بھ
بعد، ھمھ چیز را در زندگیام تحتالشعاع قرار میداد. من رازی را دربارهی زندگی کشف کردم و
نتیجھی دستاوردم آن بود کھ ھر روز در زندگیام قدردان و سپاسگزار آن چیزی باشم کھ دارم. در
نتیجھ رنگ روزھای من عوض شد و ھرچھ بیشتر سپاسگزاری نشان میدادم، نتایج بیشتر
معجزهوار میشد. زندگی من بھ کلی دیگرگون شد.
برای نخستین بار در زندگی، بدھکار نبودم، و زمانی بسیار کوتاه پس از آن تمام پول مورد نیازم را
برای ھر کاری داشتم. مشکلات موجود در روابط، کار و سلامتیام، رنگ باخت و بھ جای
رویارویی ھر روزه با مشکلات و موانع، روزھای من با چیزھای خوبی پُ ر شد کھ پیوستھ بھ
سراغم میآمد. سلامتی و انرژی من بھ صورت چشمگیری فزونی گرفت و از بیست سالگیام
احساس بھتری داشتم. روابطام معنادارتر شد و از لحظات خوشی کھ در کنار خانواده و دوستان
داشتم بیشتر لذت میبردم.
بیش از آنچھ کھ تا آن موقع فکر میکردم، احساس شادی داشتم. من سعادتمندانھ خوشحال بودم،
خوشحالتر از ھر زمان دیگر. قدرشناسی، من و زندگیام را بھ گونھای شگفتانگیز تغییر داد!
نیروی قدرشناسی را در زندگی خود تعمیم دھید
مھم نیست کھ شما چھ کسی ھستید، یا کجا ھستید یا اینکھ شرایط فعلی شما چگونھ است. نیروی
سپاسگزاری تمام زندگی شما را دیگرگون خواھد کرد!
من نامھھایی دریافت کردهام از ھزاران آدم مختلفی کھ با استفاده از نیروی قدرشناسی خود را از
چنگ مصیبت رھانیدهاند. بارھا دیدهام کھ در ارتباط با سلامت افراد معجزهھایی پیش آمده در حالی
کھ ھیچ امیدی وجود نداشتھ است. متوجھ شدهام کھ ازدواجھایی از گسستن نجات یافتھ است و
رابطھھای شکست خورده بار دیگر از سرگرفتھ شده و بھ روابطی موفقیتآمیز بدل شدهاند. من
کسانی را دیدهام کھ از فقر کامل بھ کامیابی دست یافتھاند و افراد ناامیدی را دیدهام کھ از شرایط
یأس مطلق و قرارداشتن در تنگنا، بھ زندگییی مسرتبخش و راضی کننده رسیدهاند.
قدرشناسی میتواند بھ شیوهی معجزهآسایی روابط شما را بھ روابطی شادیآور و معنادار بدل کند
کھ بھ شرایط کنونی شما بستگی ندارد. قدرشناسی میتواند بھ گونھای معجزهآسا شما را کامیاب
کند. آن سان کھ پول لازم را برای ھر چیز دلخواھی داشتھ باشید. درجھی سلامت شما فزونی پیدا
خواھد کرد و شادمانی را برایتان بھ ارمغان میآورد کھ فراتر از تصورات ھمیشگی شما بوده

است. قدرشناسی چنان نیرویش را بھ کار میگیرد کھ مھارت و شغل شما را بھبود میبخشد و
موفقیت شما را افزایش میدھد و شغل رؤیایی و دلخواهتان را برای شما بھ ارمغان میآورد. در
حقیقت بھ ھرچھ کھ میخواھید انجام بدھید و یا داشتھ باشید، دست خواھید یافت. قدرشناسی شما
وسیلھای است تا بھ آن برسید. نیروی شگفتانگیز قدرشناسی زندگی شما را بھ طلا تبدیل خواھد
کرد.
ھمانطور کھ قدرشناسی را بھ کار میبندید، درمییابید کھ چرا رویدادھای ناگوار در زندگیتان رخ
داده و چرا جای بعضی موھبتھا در زندگی شما خالی است. ھمانگونھ کھ قدرشناسی را بھ روش
زندگیتان تبدیل میکنید، ھر بامداد چنان از خواب برمیخیزید کھ اشتیاق فراوان بھ زندگی در
وجودتان موج میزند. شما خود را عاشق زندگیتان مییابید و ھمھ چیز برایتان فراھم میشود.
شما بھ سبکی یکپ رَ و شادمانتر از ھر زمان دیگر خواھید بود. ھنگام رویاروشدن با چالشھا،
میدانید کھ چگونھ بر آنھا چیره شوید و از آنھا پند بگیرید. ھر روزتان سرشار از موھبت خواھد
بود و با شگفتی بیشتری ھمراه خواھد شد درست مثل وقتی کھ بچھ بودید!
آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟
اکنون شما میتوانید بگویید کھ در زندگیتان چھ میزان از قدرشناسی بھ کار بستھاید. فقط بھ
جنبھھای برجستھی زندگیتان نگاه کنید، پول، سلامتی، شادمانی، شغل، خانھ و روابط با دیگران،
بخشھایی از زندگی شما کھ با فراوانی ھمراه است، زمینھھایی بوده کھ از قدرشناسی سود بردهاید
و نتیجھاش را تجربھ کردهاید. ھر زمینھای کھ خالی بھ نظر میآید بھ دلیل نبود قدرشناسی است.
این یک حقیقت ساده است: وقتی شما شکرگزار نیستید نمیتوانید در مقابل بھ اندازهی کافی دریافت
کنید. شما از بھ کارگیری نیروی قدرشناسی در زندگیتان جلوگیری کردهاید. ھنگامی کھ قدرشناس
نیستید، خود را از جریان سلامت و روابط بھتر و شادی و پول بیشتر و پیشرفت کار و موقعیت یا
تجارت، بیبھره ساختھاید. برای بھ دست آوردن باید از دست بدھید. این یک قانون است.
شکرگزاری، سپاس دادن است در غیر این صورت خود را ناکام میکنید و از دریافت آنچھ کھ در
زندگی میخواھید بیبھره میمانید. مرز پایین حقشناسی زمانی است کھ ما قدرشناس نباشیم، ما در
زندگیمان ھمیشھ ھمھ چیزھا را آماده میانگاریم. ھنگامی کھ میپنداریم ھمھ چیز ھمیشھ فراھم
است، در حقیقت آنھا را از خودمان میگیریم. قانون جذب میگوید کھ ھر چیزی، مشابھ خود را
جذب میکند، بنابراین اگر وجود چیزی را ھمواره تضمینی بدانیم، آن را از خودمان میگیریم. بھ
یادداشتھ باشید کھ ھرکس قدرشناس نباشد، آنچھ کھ بھ او ارزانی شده است از او بازپس گرفتھ
خواھد شد.
درست آن است کھ شما در زندگیتان در زمانھای مختلف شکرگزار بودهاید، ولی برای مشاھدهی
تغییرات شدید آن در زندگیتان، باید شکرگزار باشید تا آن را بھ روش جدید زندگیتان تبدیل کنید.

فرمول سپاسگزاری
دانش یک گنج است و عمل کردن کلید آن.
« ٨٠٨ ) ،جامعھ شناس فیلسوف و مورخ – ابوزید عبدالرحمن ابن خلدون ( ٧٣٢ »
در تمامی مذاھب، اسطورهھا و حتی افسانھھا آمده است کھ برای دستیابی بھ موفقیت، نخست باید
.« واژهھای کلیدی را بھ زبان آورد »
برای آنکھ انرژی حاصل از شکرگزاری را شامل حال خود کنید، نخست باید این واژه را بگویید:
سپاسگزارم. نمیتوانم برای شما از چگونگی اھمیت واژهی سپاسگزارم در زندگیتان بگویم. برای
آنکھ زندگی قدرشناسانھای داشتھ باشید و نتیجھی آن را در زندگیتان تجربھ کنید باید سپاسگزارم
کلمھای باشد کھ در زندگیتان بیش از ھمھ میگویید و احساس میکنید. این واژه باید بھ شناسھی
شما تبدیل شود. سپاسگزارم، پلی است از وضعیت فعلی شما بھ زندگی رؤیاییتان.
فرمول اصلی اینگونھ است:
- بھ عمد واژهی سپاسگزارم را در ذھن و زبان خود تکرار کنید:
- شما ھرچھ بیشتر بھ صورت عمدی بھ کلمھی سپاسگزارم فکر کنید و آن را بھ کار ببرید،
قدرشناسی را بیشتر احساس خواھید کرد.
- ھرچھ بیشتر بھ قدرشناسی بیندیشید و بیشتر آن را احساس کنید، فراوانی بیشتری دریافت خواھید
کرد.
قدرشناسی یک احساس است. بنابراین ھدف نھایی در تمرین آن است کھ ھرچھ بیشتر آن را
احساس کنید، زیرا این نیروی احساسات شماست کھ بھ تأثیر آن در زندگیتان شتاب میبخشد.
قانون نیوتن، یکی برای یکی است؛ آنچھ کھ میدھید، بھ صورت برابر دریافت میکنید. این بدان
معناست کھ اگر احساس قدرشناسی را در خود افزایش دھید، نتایج آن در زندگیتان فزونی خواھد
یافت تا با احساس شما برابر شود. ھرچھ احساستان راستینتر باشد و خالصانھ قدرشناسی کنید،
شما با شتاب بیشتری تغییر مییابید و روند دیگرگونیتان شتاب بیشتری خواھد گرفت.
ھنگامی کھ درمییابید این رفتار بھ تمرین کمی نیاز دارد و چھ قدر راحت میتوانید قدرشناسی را با
زندگیتان بیامیزید، و ھنگامی کھ نتایج آن را در زندگی خود احساس کنید، آنگاه ھرگز بھ بازگشت

بھ زندگی پیشین خود نخواھید اندیشید. اگر قدرشناسی را کمی تمرین کنید، زندگیتان تغییر اندکی
خواھد یافت. اگر قدرشناسی را ھر روز بیشتر تمرین کنید، زندگیتان بھ شدت تغییر خواھد کرد و بھ
سوی تعالی خواھد رفت، آنچنان کھ ھرگز تصورش را نیز بھ ذھن راه نخواھید داد!
یک کتاب کارآمد
ھمانطور کھ قدرشناسی خود را ابراز میداریم، باید توجھ کنیم کھ بزرگترین قدرشناسی آن نیست کھ
کلمات را بر زبان بیاوریم، بلکھ بھتر است کھ با قدرشناسی زندگی کنیم.
(١٩١٧- جان فیتز جرالد کندی ( ١٩۶٣
سی و پنجمین رئیس جمھور ایالات متحدهی امریکا
در این کتاب، ٢٨ تمرین وجود دارد کھ بھ گونھای ویژه طراحی شده است تا بھ شما بیاموزد کھ
چگونھ نیروی قدرشناسی را بھ کار بگیرید و سلامت، پول و شغل و روابط خود را بھبود بخشید و
کاری کنید تا کوچکترین خواستھھا و بزرگترین آرزوھاتان بھ حقیقت بپیوندد. شما ھمچنین
خواھید آموخت کھ چگونھ مشکلات خود را حل کنید و ھرگونھ موقعیت منفی را تغییر دھید.
وقتی این دانش تغییر زندگی را میخوانید، شیفتھی آن خواھید شد و اما این دانش بدون تمرین
کردن آنچھ کھ میآموزید، از میان انگشتانتان لیز خواھد خورد و فرصتی کھ برای تغییر زندگی بھ
دست آوردهاید بھ راحتی از دست میرود. برای آنکھ این اتفاقر خُ ندھد، باید در مدت ٢٨ روز
قدرشناسی را تمرین کنید، تا بدین ترتیب دانش را تا ژرفای سلولھا و ضمیر ناخودآگاه خود ببرید.
تنھا در این صورت است کھ زندگی شما بھ شکلی اساسی تغییر خواھد کرد. این تمرینھا بھ گونھای
طراحی شده است کھ طی ٢٨ روز پیاپی اجرا شوند. این روند بھ شما اجازه میدھد کھ قدرشناسی
را بھ روش زندگیتان تبدیل کنید. تمرین قدرشناسی بھ صورت متمرکز در روزھای متمادی تضمین
خواھد کردکھ دیگرگونی در زندگی شما رخ خواھد داد و البتھ بھ سرعت !
ھرکدام از این تمرینات انباشتھای از آموزشھای ناپیدا در خود نھفتھ دارد کھ دانش شما را بھ شدت
افزایش میدھد.در ھر تمرین شما بیشتر و بیشتر خواھید آموخت کھ زندگی چگونھ کار خواھد کرد.
و داشتن آن زندگی کھ در رویاتان پروراندهاید چھ قدر ساده است.
دوازده تمرین آغازین نیروی قدرشناسی برای ھمھی آن چیزھایی است کھ اکنون دارید از آنھا
استفاده میکنید و در گذشتھ بھ شما اعطا شده است. چراکھ تاشکرگزار داشتھھاتان نباشید، نیروی
قدرشناسی عمل نخواھد کرد و شما دریافتی بیشتری نخواھیدداشت. این دوازده تمرین اول، بھ
سرعت نیروی قدرشناسی را برایتان بھ حرکت واخواھدداشت.

ده تمرین بعد قدرت شکرگزاری را دربارهی آرزوھا و رویاھاتان و ھر چیز دیگری کھ میخواھید بھ
کار خواھد گرفت. در خلال این ده تمرین شما توانایی آن را خواھید یافت کھ بھ آرزوھاتان جامھی
عمل بپوشانید و خواھید دیدکھ روند زندگیتان متحول میشود.
شش تمرین پایانی شما را بھ سطح جدیدی رھنمون میشود کھ بھ وسیلھی آن ذھن و تک تک
سلولھاتان را از قدرشناسی پُ ر خواھید کرد. ھمچنین، خواھید آموخت کھ نیروی قدرشناسی را برای
یاری رساندن بھ دیگران بھ کار بندید و مشکلات را حل کنید و ھر موقعیت منفی را کھ در طول
زندگی با آن برخورد میکنید، بھبود بخشید.
لازم نیست تا در این مدت برنامھھای دیگرتان را لغو کنید، این برنامھھا بھ گونھای تنظیم شده کھ با
برنامھی ھر روزتان ھمخوان شود. تفاوتی ندارد کھ در روزھای کاریتان باشد یا در تعطیلات پایان
ھفتھھا، قدرشناسی قابل جابجایی است؛ شما میتوانید آن را با خود بھ ھرجا کھ میخواھید ببرید
آنگاه ھرجا کھ بروید عملکرد آن نمایان خواھد شد. اگر یک روز را از دست بدھید، رفتھ رفتھ روند
حرکتی را کھ تاکنون بھ دست آوردهاید از دست میدھید. برای آنکھ مطمئن شوید کھ نیروی
قدرشناسی را کاھش نمیدھید، اگر روزی را از دست دادید، سھ روز بھ عقب برگردید و تمرینات را
از آن موقع پیگیری کنید.
بعضی تمرینھا برای صبح طراحی شده و بقیھ برای انجام در طول روز، بنابراین ھر روز تمرینھا
را در اول صبح بخوانید. لازم است کھ بعضی تمرینات از شب قبل مطالعھ شود، زیرا از لحظھای کھ
از خواب بیدار میشوید باید آنھا را بھ کار بگیرید. در ادامھ بھ شما میگویم کھ چھ زمانی برای این
کار مناسبتر است. شاید بخواھید کھ تمرینھای روز بعد را ھر شب پیش از خواب بخوانید، تا برای
فردا روز آماده باشید.
اگر نمیخواھید این ٢٨ تمرین را پشت سر ھم انجام دھید، میتوانید آنھا را بھ صورتھای دیگری
نیز بھ اجرا درآورید. شما میتوانید یک تمرین را برگزینید کھ میتواند یک موضوع مھم را در
زندگیتان تغییر دھد یا بھبود بخشد و میتوانید تمرین را سھ روز متوالی یا ھفت روز ھفتھ انجام
دھید. یا اینکھ میتوانید یک تمرین را برای یک ھفتھ یا دو تمرین را برای یک ھفتھ انجام دھید،
تنھا تفاوت آن است کھ تغییرات را دیرتر در زندگیتان مشاھده خواھید کرد.
بعد از ٢٨ روز
پس از تکمیل این ٢٨ تمرین، میتوانید بعضی از تمرینھای ویژه را برای افزایش انرژی مثبت در
مکان یا زمانی بھ کار ببرید کھ بھ آن نیاز دارید. برای نمونھ برای سلامتی یا پول یا برای بھ دست
آوردن شغل رویاییتان، افزایش موفقیت در شغل فعلی و یا بھبود روابطتان. برای تکمیل تمرین

ثانون جذب

قدرشناسی، شما میتوانید کتاب را بھ صورت اتفاقی ورق بزنید و ھر تمرینی را کھ دوست داشتید
برای آن روز انجام دھید. بعد از ٢٨ روز کھ تمرینھا را اجرا کردید، توصیھھایی برای تمرینھای
دیگری نیز ھست کھ میتوانید با استفاده از آنھا حضور موھبتھا را در زندگیتان سرعت ببخشید.
آیا میتوانید قدرشناسی را بیش از اندازه انجام دھید؟ ھرگز ! آیا زندگیتان میتواند بھ تمامی بر
وفق مرادتان باشد؟ بھ سختی ! پس تمرینھا را بارھا تکرار کنید تا اینکھ قدرشناسی با ذات شما
درھم آمیزد و طبیعت ثانویتان شود. بعد از ٢٨ روز شما مغز خود را دوباره سیمکشی کردهاید و
قدرشناسی را در ضمیر ناخودآگاهتان بھ کار گرفتھاید بھ گونھای کھ سپاسگزاری نخستین چیزی
است کھ در موقعیتھای مختلف بھ ذھن شما میآید. آنچھ را کھ تجربھ میکنید القائات شماست
چراکھ شکرگزاری را در ھر روز از زندگیتان ترکیب کردهاید و این بسیار تماشایی خواھد بود.
رؤیاھای شما چھ ھستند؟
بسیاری از این تمرینھا آنگونھ طراحی شدهاند تا شما را بھ رؤیاھاتان برسانند. بنابراین باید
بفھمید کھ بھ راستی چھ چیزی را میخواھید. با یک کامپیوتر و یا یک قلم و کاغذ بنشینید و آنچھ
را کھ در ھر زمینھ از زندگیتان میخواھید لیست کنید. بھ جزئیات آنچھ کھ میخواھید باشید یا در
زندگیتان، روابطتان و اقتصادتان و دربارهی سلامتتان انجام میدھید، توجھ کنید. جزئیات را
ھرقدر کھ تمایل دارید بررسی کنید، ولی دقت داشتھ باشید کھ بایدآنچھ را کھ میخواھید در لیست
بنویسید نھ اینکھ از چھ راھی میخواھید بھ انجام کارھا بپردازید. چگونگی رسیدن بھ خواستھھا با
بھ کارگیری نیروی قدرشناسی برایتان مشخص میشود.
اگر کار بھتری میخواھید یا مایلاید آن چیزی را داشتھ باشیدکھ در رویاھاتان بھ آن میاندیشید،
آنگھ توجھ خود را بھ ھر آنچھ کھ میخواھید آن کار باشد معطوف دارید. بھ چیزھایی توجھ کنید کھ
برای شما مھم است. مانند اینکھ نوع کار چھ باشد و یا میخواھید احساستان در کار چھ باشد،
شرکتی کھ مایلاید برایش کار کنید، افرادی کھ میخواھید با ایشان ھمکار شوید، ساعتھای دلخواه
کارکردنتان، میخواھید محل کارتان کجا باشد و چھ حقوقی میخواھید دریافت کنید. بھ آنچھ در
زندگیتان میخواھید بھ صورت بسیارواضح و شفاف بپردازید و جزئیات را بنویسید.
اگر شما پول میخواھید تا صرف تحصیل فرزندانتان کنید، جزئیات تحصیلات آنھا را بنویسید کھ
شامل آن چیزھایی است کھ دوست دارید بھ چھ مدرسھای بروند یا ھزینھی تحصیلشان، کتابشان،
خوراکشان، لباسشان و رفت و آمدشان چھ قدر باشد، بھ ھر حال باید بدانید چھ قدر پول نیاز
دارید. اگر میخواھید مسافرت کنید باید جزئیات مربوط بھ کشورھای مقصدتان را بنویسید، مدت

سفر قصد دیدن از چھ مکانھایی را دارید، مایلاید محل اقامتتان کجا باشد، و یا اینکھ با چھ
وسیلھای میخواھید بھ سفر بروید.
اگر یک شریک مناسب میخواھید باید جزئیات و ویژگیھای موردنظرتان را در آن فرد بنویسید.
اگر خواھان بھبود روابط ھستید باید روابطی را کھ میخواھید بھبود یابند و چگونگی ارتقاشان را
بنویسید. اگر میخواھید سلامتی بیشتری داشتھ باشید یا شرایط جسمانی شما بھتر شود، آنگاه
میباید دربارهی راهھای ارتقاء سلامت و شرایط جسمانیتان بنویسید. اگر یک خانھی رویایی
میخواھید، آنگاه جزئیات آن خانھ را اتاق بھ اتاق خلاصھ کنید و بنویسید. اگر لوازم ویژهای را
برای خانھتان درنظر دارید مثل ماشین، لباس، لوازم منزل آنھا را لیست کنید. اگر میخواھید بھ
چیزی دست یابید، مثل موفقیت در امتحان، بھدست آوردن درجھی علمی، بھ ثمر رساندن گل در یک
ورزش، رسیدن بھ موفقیت بھ عنوان یک آھنگساز موفق، پزشک، نویسنده، بازیگر، دانشمند، یا
یک تاجر موفق یا ھر چیز دیگری را کھ درنظر دارید بھ دست آورید، آن را بنویسید و بھ قدر کفایت
در ارتباط با آن شرح دھید.
بھ تأکید توصیھ میکنم کھ حتما برای ثبت آرزوھاتان در زندگی وقتی را اختصاص دھید. چیزھای
بزرگ، چیزھای کوچک، یا اینکھ چھ چیزی را امروز یا در این ماه یا در این سال میخواھید،
ھرچھ را درنظر دارید در لیست خود بگنجانید و وقتی ھرکدام را بھ دست آوردید آن را از لیست خط
بزنید، یک روش ساده تقسیم لیست بھ زیرشاخھھای زیر است:
- سلامت و جسم
- کار و شغل
- پول
- روابط
- آرزوھای شخصی
- لوازم مادی
و بعد چیزھایی را کھ میخواھید بھ زیر شاخھھا بیفزایید.
بعد از مشخص کردن خواستھھاتان، باید راه و روشی را مشخص کنید کھ مایلاید نیروی قدرشناسی
در زندگیتان تغییر پدید آورد. بنابراین حالا شما برای آغاز ماجراجویی بسیار مھیج و جذاب خود

بخشن اول این مطلب:

شکزگذاری روز اول
admin بازدید : 108 پنجشنبه 15 شهريور 1397 زمان : 10:29قبل از ظهر نظرات ()

شکزگذاری روز اول

قسمت اول:
بدین سان، تو افتخار تمامی دنیا را بھ دست خواھی آورد.
کتیبھی امرالد
٣٠٠٠ تا ۵٠٠٠ سال پیش از میلاد) )
پیشکش بھ تو
باشد کھ معجزهی شکرگزاری درھای دنیای نوینی را بر تو بگشاید و برای تمامی سالھای زندگیات
شادمانی بھ ارمغان آورد.
این خواستھی قلبی من برای تو و تمامی جھان است.
سپاسگزاری
چندان کھ دست بھ نگارش کتابی تازه میزنم، آفرینش بھ عنوان چیزی نشاط آور و در عین حال
یگانھ و منحصر بھ فرد آغاز میشود، تنھا کیھان و من ھستیم. سپس، این محدوده، رفتھ رفتھ،
گستردهتر میشود، افراد بیشتر و بیشتری را دربرمیگیرد، تمامی آنھایی کھ دانش و چیرهدستی خود را بھ اشتراک میگذارند تا آنگاه کھ سرانجام شما کتاب جدید را در دستانتان بگیرید. این افراد
بھ شما « معجزهی شکرگزاری » بخشی از حلقھی پیوستھ بالندهی آفرینش ھستند کھ اجازه دادهاند
برسد.
با ژرفترین سپاسگزاریھا از کسانی کھ در طول سدهھای گذشتھ حقایق زندگی را کشف کردند و
آنان کھ نوشتھھاشان را بر جای گذاشتند تا ما در زمان مناسب و با تیزبینی کشفشان کنیم.
لحظھای کھ بھ گونھای وصفناپذیر زندگی را دیگرگون میکند، لحظھای کھ ما چشمی داریم برای
دیدن و گوشی برای شنیدن!
آیا معجزهی شکرگزاری را باور دارید؟
«. کسانی کھ بھ معجزهی شکرگزاری اعتقاد ندارند، آن را نمییابند »
١٩١۶ ) – نویسنده – روالد دال ( ١٩٩٠
زمانی را بھ خاطر آورید کھ بچھ بودید و زندگی بھت و حیرت شما را برمیانگیخت. زندگی
حیرتانگیز بھ نظر میرسید و کوچکترین چیزھا شما را بھ طور کامل شگفتزده میساخت

شکرگذاری

نشستن شبنم روی چمنھا، پرواز پروانھھا یا ھرگونھ برگ یا سنگ ناآشنا شما را شیفتھی خود
میکرد. وقتی یکی از دندانھاتان میافتاد بھ وجد میآمدید، چراکھ این بدان معنا بود کھ آن شب
فرشتھی دندان بھ سراغتان خواھد آمد. در آن دوران، روزھا را برای فرارسیدن شب کریسمس
میشمردید! با این وجود نمیدانستید کھ بابانوئل چگونھ میتواند در یک شب بھ سراغ تمام بچھھای
دنیا برود و شگفتا کھ ھیچگاه ھم شما را فراموش نمیکرد!
گوزن شمالی میتوانست پرواز کند، آنجا فرشتھھا در باغ بودند، حیوانات خانگی بھ انسانھا
میمانستند، اسباب بازیھا شخصیت داشتند، رویاھا بھ واقعیت میپیوست و شما میتوانستید
ستارهھا را لمس کنید. قلب شما از شادی سرشار بود، گسترهی تخیلات شما ھیچ پایان و محدودیتی
نداشت و باور داشتید کھ زندگی دلانگیز و زیباست.
احساس نو و زیبایی کھ ھمھی ما در بچگی داشتھایم، آن بود کھ ھمھ چیز را خوب میدانستیم، ھر
روزمان نوید دھندهی سرگرمیھا و رویدادھای تازه است و اینکھ ھیچ چیزی شادیمان را نقش
برآب نخواھد کرد. ولی ھنگامی کھ رشد کردیم و بالیدیم و بھ بلوغ رسیدیم، مسئولیتھا، مشکلات،
مصایب و گرفتاریھا، خود را بر ما تحمیل کردند و ما نا امید شدیم و آنچھ کھ در کودکی بھ آن باور
داشتیم بھ یکباره ناپدید شد. این یکی از دلایلی است کھ در بزرگسالی دوست داریم بھ بچھھا
نزدیک باشیم تا دوباره ھمان احساس دوران بچگی را تجربھ کنیم، ھرچند اگر برای یک لحظھ
باشد.
در اینجا باید بگویم، آنچھ کھ زمانی بدان اعتقاد داشتید حقیقت دارد و این نگرش بزرگسالان نا امید
بھ زندگی است کھ صحیح نیست. معجزهی زندگی حقیقت دارد و بھ ھمان اندازهی بودن شما راستین
است و بھ راستی زندگی میتواند بیش از آن چیزی شگفتآور باشد کھ شما حتی در دوران کودکی
میپنداشتید. حتی ھیجانانگیزتر و سرگرمکنندهتر از ھرآنچھ کھ پیش از این دیدهاید.
ھنگامی کھ میدانید برای تبدیل خواستھھا بھ واقعیت چھ کاری باید انجام دھید، آنگاه برای
رؤیاھاتان زندگی میکنید، و از چگونگی باورمندیتان بھ معجزهی زندگی شگفتزده خواھید شد!
شاید شما پرواز گوزن شمالی را نبینید ولی خواھید دید تمام چیزھایی کھ ھمیشھ دوست میداشتید
در برابر چشمانتان ظاھر میشوند و آنچھ کھ مدتھای طولانی در رؤیاھاتان بوده، بھ ناگھان رنگ
واقعیت میگیرد و بھ وقوع میپیوندد. شما ھیچگاه درنخواھید یافت کھ چگونھ ھمھ چیز بھ ھم گره
میخورد تا رؤیای شما بھ واقعیت تبدیل شود، چراکھ ھمھچیز بھ گونھای نامریی عمل میکند، کھ
البتھ عجیبترین بخش آن است!
آیا حاضرید تا بار دیگر آن را تجربھ کنید و بیازمایید؟ آیا حاضرید ھمچون دوران کودکیتان ھر
روزتان سرشار از شگفتی شود؟ برای رویارویی با آن شوید!

ماجراجویی ما از دو ھزار سال پیش آغاز میشود، ھنگامی کھ دانش متغیر زندگی در پس متنی
مقدس پنھان بود …
یک راز بزرگ برملا میشود
جملھای کھ در ادامھ میآید از انجیل متی در کتاب مقدس برداشت شده و در طی چند سده افراد را
سرگشتھ و از درک خود عاجز نگاه داشتھ است:
ھرکس کھ اراده کرده تا بیشتر دریافت کند، بھ حد کفایت دریافت داشتھ است. ھرکس کھ اینگونھ »
«. نخواستھ است، داشتھھایش از او بازگرفتھ خواھد شد
باید اعتراف کنیم کھ این متن ھنگام خواندن، غیرمنصفانھ بھ نظر میرسد. چراکھ میگوید ثروتمند،
ثروتمندتر و فقیر، فقیرتر میشود. ولی در این متن معمایی نھفتھ است کھ گرهاش باید گشوده شود.
رازی کھ باید برملا شود و ھنگامی کھ بھ این راز پی ببرید، دنیایی نوین در پیش چشمان شما
روشن میشود.
پاسخ این راز کھ قرنھاست از انسان پنھان مانده یک واژهی ناپیداست: قدردانی (نمک شناسی)
ھرکس کھ قدردان و سپاسگزار باشد بیشتر و بھ حد کفایت بھ او عطا خواھیم کرد. ھرکس کھ »
«. قدردان نباشد، ھرآنچھ راکھ دارد از او بازمیستانیم
با آشکارسازی یک واژهی ناپیدا، یک متن مرموز ھمچون کریستال، شفاف میشود. دو ھزار سال
از تاریخ ثبت این متن گذشتھ است، ولی امروز نیز مانند ھر روز دیگر حقیقت آن آشکار است: اگر
زمان را برای قدرشناسی مغتنم نشمارید، بھ بیشتر دست نخواھید یافت و ھرآنچھ راکھ دارید نیز از
دست خواھید داد. وعدهای کھ با قدرشناسی بھ حقیقت میپیوندد در این واژهھا نھفتھ است: اگر
قدردان باشید بھ شما بیشتر و در حد فراوانی داده خواھد شد.
در کتاب مقدس قرآن، بر وعدهی قدرشناسی تأکید شده است:
بھ یاد آور ھنگامی را کھ پروردگارت فرمود: اگر قدرشناس باشی بھ تو بیشتر عطا خواھم کرد و »
«. اگر ناسپاسی کنی بر تو عذابی دردناک را فرود خواھم آورد

 

admin بازدید : 29 چهارشنبه 14 شهريور 1397 زمان : 10:31قبل از ظهر نظرات ()

برخورد با ناخواسته‌ها و مشکلات قانون جذب

خواسته ها و ناخواسته ها

آیا جهان تفاوت تمرکز بر روی خواسته و ناخواسته را می‌فهمد؟

زمان بندی الهی برای رسیدن به خواسته‌ها چگونه است؟

من بیشتر از خواست هها درباره ناخواسته ها ازم سوال میشه نگاه کنید فرض کنید ما وارد یه بازی شدیم به ما میگن که اقا قانون این بازی اینه یه سری غذا رو نوشته تو اونی که میخوای تیک میزنی اونی که نمیخوایو تو نمیخوام تیک نمیزنی! بهت هم میگه که این دستگاه نمیفهمه تو نمیخوای اگه بزنی تو نمیخوام برات میاره ها! میگی باشه من شروع میکنم اینو میخوام اونو نمیخوام(تو نمیخوام تیک میزنم) .... بعد نمیخوام ها هم برام میاد میگم چرا اینارو اوردی میگه بابا عجب ادمی هستی من ده بارز بهت گفتم اونی که زنمیخوایو تیک نزن بعد من شروع میکنم این چه دستگاه مزخرفیه شما دارید این چه روش تصحیحه من زدم نمیخوام چه دستگاه نفهمی دارید میگه بابا خدایی الان دستگاهه نفهمه تو حالت خوش نیست من به تو گفتم اینارو خالی بذار و من گاها تو دنیای واقعی اینطوری میشم یعنی ما میایم به ما میگن که اینو میخوای صبح تا شب دربارش صحبت کن اگه کسی به تو بدی کرد .. اگه چیزی رو میخوای دربارش صحبت کن بنویس نگاش کن تجسم کن (بهش توجه کن) یه چیزی رو نمیخوای توجه نکنی ها!! حالا ما به چیزی که نمیخوایم صبح تا شب حرف میزنیم به بدیی که بهمون شده به مشکل مالیی که برامون پیش اومده بعد هی این مشکله بیشتر میشه بعد میشینیم این چه دنیاییه خدا چرا منو دوست نداره من که دارم میگم اینو نمیخوام ...

خواسته ها و ناخواسته ها

ما دعا هامون هم مشکل داره دعا این نیست که بخدا بگیم این بدبختی رو از زندگی من بکش بیرون این مریضی لعنتی که منو پیر کرده از من جدا کن این دعا نیست ها شما باید برای سلامتیتون دعا کنید ما هی روی ناخواسته هامون تمرکز میکنیم و نمیدونیم قانون جهان اینه که نمیشنوه من میگم نمیخوام اینو جهان اون دستگاهس و ما به جهان قر میزنیم ما از خدا ناراحتیم که چرا این رو به ما نمیده خدا قانونش رو گذاشته من یه بار یه مثال زدم قانون جذب مثل یک طنابه حالا شما یه چیزی تو زندگیت هست میتونی با طناب هلش بدی بیرون از زندگیت / نه طناب فقط برای کشیدنه که چیزایی که میخوایو بکشی توی زندگیت برای خارج شدن چیزایی که نمیخوای باغید بهشون توجه نکنی نه اینکه صبح تا شب دربارش حرف بزنیو از خدا شکایت کنی از جهان شکایت کنی تا بره بیرون اینجوری بیشتر میکشیش توی زندگیت ...

پاسخ به سوالات:

خانوم زهرا گفتن مطلب شکرگذاریتون عالی بود ... ولی اینکه در 5 دقیقه دو کتاب رو بخونیم و ملکه ذهنمون بشه باورش خیلی سخته ....

جواب:

اها نگاه کنید من بهتون گفتم میخواید یه کاری کنم که تو 5 دقیقه دوتا کتباو بخونید  بعد ایه 7 سوره ابراهیمو گفتم  که توش گفته :

آیه 7 سوره ابراهیم

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

 

و (باز به خاطر آرید) وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می‌افزایم و اگر کفران کنید عذاب من بسیار سخت است.

من میگم این ایه چکیده دوتا کتاب  شکرانه لوییز هی  و  معجزه سپاسگزاری راندا برن هست

کل کتابشون همین ایه ماست این ایه رو جا داره هزار بار بخونی

(ادامه در فایل صوتی)

دانلود فایل صوتی

admin بازدید : 1189 دوشنبه 12 شهريور 1397 زمان : 11:8قبل از ظهر نظرات ()

تعداد صفحات : 22

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
به سایت Positive Think Tank(پوزیتیو تینک تانک) خوش امدید این سایت درزمینه قانون جذب و موفقیت فعالیت میکند. پاسخ به سوالات با استاد امیر شریفی میباشد و سایت منبع برخی مطالب و سوالات پرورش افکار و کانال میباشد. ch:https://t.me/parvaresheafkar site:http://www.parvaresheafkar.com
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟